ค้นหาข้อมูล
 


รายนามผู้ลงทะเบียน

Side menu
More link

Link

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนแต่ละภาค
ภาค จำนวน (คน)
310 A1 120
310 A2 242
310 B 254
310 C 173
310 D 194
310 E 305
รวม -

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลีโอ ลงทะเบียน - คน (31 ธันวาคม 2557)
รายนามผู้ลงทะเบียนประชุมใหญ่ครั้ืงที่ 49 (ภาค 310-A1) 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสโมสรไลออนส์
1 ไลออน ไลออน อภิเชษฐ  ก้องเรืองเกียรติ ผู้ว่าการไลออนส์สากล A1
2 ไลออน งามจิต  ปะสันตา เชียงใหม่  แม่โจ้
3 ไลออน มนูญ ปสันตา เชียงใหม่ แม่โจ้
4 ไลออน เกตุแก้ว  นาคโพธิ์ เชียงใหม่เพชรนครพิงค์
5 ไลออน จิราภรณ์  เอื้อไพบูลย์ เชียงใหม่เพชรนครพิงค์
6 ไลออน ดร.ราศี   อานนทวิลาศ เชียงใหม่เพชรนครพิงค์
7 ไลออน ลัดดาวัลย์  โพธิ เชียงใหม่เพชรนครพิงค์
8 ไลออน วิภานันท์  วัฒนศิริชัยกุล เชียงใหม่เพชรนครพิงค์
9 ไลออน สุนันทา  อิ่นแก้ว เชียงใหม่เพชรนครพิงค์
10 ไลออน โชวาล  ไชยเศรษฐ เชียงใหม่โฮทส์
11 ไลออน เขื่อนคำ  สิงหเนตร เชียงใหม่คำดารา
12 ไลออน เพชรรินทร์  พิชัยคุณธร เชียงใหม่คำดารา
13 ไลออน เสาวคนธ์  ขันธราช เชียงใหม่คำดารา
14 ไลออน กชกร  สุรินทร์คำ เชียงใหม่คำดารา
15 ไลออน จันทร์เพ็ญ  เสาวพนธ์ เชียงใหม่คำดารา
16 ไลออน ผศ.สุจินดา  นิมมานนิตย์ เชียงใหม่คำดารา
17 ไลออน พัชร  งามเสงี่ยม เชียงใหม่คำดารา
18 ไลออน สายใจ  บุญนาค เชียงใหม่คำดารา
19 ไลออน ชนันสิทธ์  เกียรติป้อมรุ่ง เชียงใหม่นครพิงค์
20 ไลออน ปวง  ตาละวรรณ เชียงใหม่นครพิงค์
21 ไลออน วิสุทธิ์  นิมมากุลวิรัตน์ เชียงใหม่นครพิงค์
22 ไลออน ศิริสวัสดิ์  อารยวุฒิกุล เชียงใหม่นครพิงค์
23 ไลออน สว่าง  กัญชนะ เชียงใหม่นครพิงค์
24 ไลออน สุรพล  ธรรมลัง เชียงใหม่นครพิงค์
25 ไลออน อรรณพ  วิทยะศิรินันท์ เชียงใหม่นครพิงค์
26 ไลออน อาสา ฉัตรไชยเดช เชียงใหม่นครพิงค์
27 ไลออน เจ้า ภาคินัย  ณ เชียงใหม่ เชียงใหม่ภูพิงค์
28 ไลออน ชาตรี  เลิศสิริมงคลชัย เมืองเอกกรุงเทพ
29 ไลออน มงคลวิทย์  ธนันท์ปพัฒน์ แห่งกรุงเทพพระบรมราชูปถัมป์
30 ไลออน ณรงค์ชัย  ปิ่นทอง ชัยนาท
31 ไลออน ณัฐพงศ์  สิทธิบรวงศ์ ชัยนาท
32 ไลออน สมพงษ์  สินทรัพย์ ชัยนาท
33 ไลออน วรรณา  เลิศพงษ์เผ่า นนทบุรี
34 ไลออน วิชพล  เลิศพงษ์เผ่า นนทบุรี
35 ไลออน สุวรรณี  มีอัศวเป็นมงคล นนทบุรี
36 ไลออน ธนโชติ  อรรถศุภผล ลำปาง
37 ไลออน นวลศรี  พรหมไชยวงศ์ ลำปาง
38 ไลออน พ.ต.อ.วัชรชัย  นาควัชระ ลำปาง
39 ไลออน พวงทอง  นันทวงศ์ ลำปาง
40 ไลออน พาณี  ทีเก่ง ลำปาง
41 ไลออน ฟองแก้ว  แก้วชม ลำปาง
42 ไลออน ละมัย  บุญยง ลำปาง
43 ไลออน ศรีวรรณ  สิริวิสาล ลำปาง
44 ไลออน ศุภชาติ  สุขประเสริฐ ลำปาง
45 ไลออน สุภัทร  มีสุข ลำปาง
46 ไลออน สุมิตรา  กลจักร ลำปาง
47 ไลออน อนุชา  ศรีบุตร ลำปาง
48 ไลออน อำพัน  ภูวเศรษฐ ลำปาง
49 ไลออน อุไรวรรณ  พิชัยยุทธ ลำปาง
50 ไลออน สุนันท์ ปัญจวิโรจน์ ลำปาง
51 ไลออน นันทิกา  แก้วน้อย ศรีวิชัยเชียงใหม่
52 ไลออน สุปรานี  สุทธิปรียานันท์ ศรีวิชัยเชียงใหม่
53 ไลออน อรวี  นิจอมบุตร ศรีวิชัยเชียงใหม่
54 ไลออน จักรกริช  ไพบูลย์บารมี สวนสุนันทา นนทบุรี
55 ไลออน ดร.ดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล สวนสุนันทา นนทบุรี
56 ไลออน สุรชัย  เดชเจริญยศ หอวังหลักสี่
57 ไลออน จำรูญวิทย์  อนันรานนท์ ปายแม่ฮ่องสอน
58 ไลออน เอื่อมพร     วิมลไชยจิต เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
59 ไลออน โสภา           ดวงฤทธิ์ เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
60 ไลออน อัญชลี          วงษ์สวัสดิ์ เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
61 ไลออน รัตนากร        ศิริรัตน์ เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
62 ไลออน นิธินันท์       ดำรงวงศ์อนันต์ เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
63 ไลออน ปาฎิหาริย์     บังคลาภรณ์ เชียงใหม่  ราชพฤกษ์
64 ไลออน ภาวนา          แสงรัตน์ เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
65 ไลออน มณฑิรา        เข็ดกุลนุวัฒน์ เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
66 ไลออน เกศโรบล       อัศรานุรักษ์ เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
67 ไลออน เยาวลักษณ์     มิ่งศุภมงคล เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
68 ไลออน ชรินทร์            ปัญญาเลิศ เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
69 ไลออน กิตติยา             กิตติรัตน์สุนทร ชัยนาท
70 ไลออน สมชาย            กิตติรัตน์สุนทร ชัยนาท
71 ไลออน พรรณนา         สุวรรณเรือง เชียงใหม่  สารภี
72 ไลออน พิศรัมย์            ศรีวิชา เชียงใหม่  แม่ระพิงค์
73 ไลออน อินทร              ข้นแก้วผาบ จามเทวี
74 ไลออน บุญทอง           ขันแก้วผาบ จามเทวี
75 ไลออน วิชัย                   ปิยวรรณวงศ์ สวนสุนันทา
76 ไลออน จิราภรณ์           อธิมา สารภี
77 ไลออน ระพีพรรณ        สวนสมจิตร สารภี
78 ไลออน คำศรีดา             แป้นไทย เชียงใหม่  เวียงพิงค์
79 ไลออน รสสุคนธ์            ชมภูรัตน์ เชียงใหม่  เวียงพิงค์
80 ไลออน สถาพร               พรหมศรี เชียงใหม่  เวียงพิงค์
81 ไลออน กฤติกา                วทิทานนท์ ปายแม่ฮ่องสอน
82 ไลออน พล อ. ตรีหทัยศิริพร   ปาละวงศ์ หอวัง  หลักสี่กรุงเทพ
83 ไลออน เฉลิมศรี              ชาญด้วยกิจ เชียงใหม่ แม่โจ้
84 ไลออน ชลิดา         ฉัตรวนจินดา เชียงใหม่ แม่โจ้
85 ไลออน ศรีวรรณ    มลิพันธุ์ เชียงใหม่ แม่โจ้
86 ไลออน ปรีชา  พร้อมสุภา เชียงใหม่ สันกำแพง-แม่ออน
87 ไลออน พรรณปพร  สุรินทร์มงคล เชียงใหม่ สันกำแพง-แม่ออน
88 ไลออน ประไพรัตน์  จันวิบูลย์ เชียงใหม่ สันกำแพง-แม่ออน
89 ไลออน จีรพรรณ สุณย์ศีล เชียงใหม่ สารภี
90 ไลออน ณัฐพิมล ศิริรังคมมานนท์ เชียงใหม่ แม่ระมิงค์
91 ไลออน สุนิชา  วงษ์ไทย เพ็ชรนครพิงค์
92 ไลออน วนิชดา เรืองศรี เพ็ชรนครพิงค์
93 ไลออน เพ็ญณภา เขียงพู เพ็ชรนครพิงค์
94 ไลออน อารีย์  วุฒิสุวรรณ เพ็ชรนครพิงค์
95 ไลออน ชมพูนุช  ชาญด้วยกิจ เชียงใหม่ แม่โจ้
96 ไลออน ณงค์นุช  นทีพายัพทิศ เชียงใหม่ เพชรนครพิงค์
97 ไลออน คณาพจน์  วงศ์วารี อยุธยา
98 ไลออน คณาพจน์  วงศ์วารี อยุธยา
99 ไลออน คณาพจน์  วงศ์วารี อยุธยา
100 ไลออน คณาพจน์  วงศ์วารี อยุธยา
101 ไลออน คณาพจน์  วงศ์วารี อยุธยา
102 ไลออน คณาพจน์  วงศ์วารี อยุธยา
103 ไลออน คณาพจน์  วงศ์วารี อยุธยา
104 ไลออน คณาพจน์  วงศ์วารี อยุธยา
105 ไลออน ธัญชนก  เสรีเสถียรทรัพย์ เชียงใหม่ เพชรนครพิงค์
106 ไลออน ปิยะนันท์  ตั้งทรงธรรม เชียงใหม่ คำดารา
Countdown
นับถอยหลังสู่การประชุมใหญ่

ผู้สนับสนุน


Side Page

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 37 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
370 คน
6502 คน
33103 คน
เริ่มเมื่อ 2014-01-08
LIONS CLUBS INTERNATIONAL MULTIPLE DISTRICT 310 THAILAND
300 Soi Phong Wet Anusorn 2 Sukhumvit 64 Prakanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel. 02-741-5364-71 Fax. 02-741-5372

Develop by: ReadywebDD.com