ค้นหาข้อมูล
 


รายนามผู้ลงทะเบียน

Side menu
More link

Link

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนแต่ละภาค
ภาค จำนวน (คน)
310 A1 120
310 A2 242
310 B 254
310 C 173
310 D 194
310 E 305
รวม -

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลีโอ ลงทะเบียน - คน (31 ธันวาคม 2557)
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล
เนื่องในการประชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 49
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558
ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬา
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------
1. วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน :
     เพื่อหารายได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และสาธารณะกุศลต่าง ๆ 
ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกไลออนส์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความสามัคคีในหมู่สมาชิกไลออนส์ด้วยกัน
2. กาหนดการแข่งขัน :
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558
ที ออฟ เวลา 06.00 น. และ 12.00 น
                  06.00 -11.00 น.  รายงานตัว-ลงทะเบียน-รับของที่ระลึก
     รอบแรก 06.00 น. รอบสอง 12.00 น. เริ่มการแข่งขันกลุ่มออกตามกัน
                  18.00 น. ปิดรับ Score cards
                  18.30 น. รับประทานอาหารที่ Club House จับสลากลุ้นรางวัลและประกาศผล       
                                 การแข่งขันพิธีรับถ้วย   พระราชทานฯ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ
3. สนามแข่งขัน : สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
4. วิธีการแข่งขันและการคิดคะแนน
     4.1 การแข่งขันแบบ Stroke Play จานวน 18 หลุม
     4.2 ใช้ระบบ 36 System ใช้ข้อบังคับของ U.S.G.A.  และ LOCAL RULE ของสนาม
     4.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ดาเนินและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
     4.4 หากไม่สามารถทำการแข่งขันครบ 18 หลุมเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
5. ประเภทการแข่งขัน :
     5.1 ประเภททีม 5 คน ไม่จากัดเพศ ใช้ผลรวมของคะแนนสุทธิ(Net Score) ผู้เข้าแข่งขันถือแต้มต่อเกิน 18 ให้คิดแต้มต่อ 18
     5.2 ประเภทบุคคลใช้คะแนนสุทธิ (Net Score) คิดแต้มต่อแบ่งออกเป็นไฟล์ท ดังนี้
                  - Fight A แต้มต่อ 0-12
                  - Fight B แต้มต่อ 13-18
                  - Fight C แต้มต่อ 19-ขึ้นไป
                  - Fight สุภาพสตรี แต้มต่อ ไม่จากัด
6. รางวัลการแข่งขัน
     6.1 ชนะเลิศประเภททีม ถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
     6.2 ชนะเลิศประเภทบุคคล Overall Low Gross 
           ถ้วยพระราชทาน“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
     6.3 ชนะเลิศประเภทบุคคล Overall Low Net
           ถ้วยเกียรติยศ ไลออน พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์องคมนตรี
              - Fight A แต้มต่อ 0-12 มี 2 รางวัล
              - Fight B แต้มต่อ 13-18 มี 2 รางวัล
              - Fight C แต้มต่อ 19-ขึ้นไป มี 2 รางวัล
              - Fight สุภาพสตรีแต้มต่อ ไม่จากัด มี 2รางวัล
              - รางวัลพัฒนาฝีมือรองที่ 5 ท้ายตาราง (บู้บี้) มี 1รางวัล
7. รางวัลพิเศษ :
     7.1 รางวัล Hole in one หลุมพาร์ 3 มี 2 รางวัล หลุม 2 และหลุม 4
     7.2 รางวัลตีใกล้ธง หลุมพาร์ 3 มี 2 รางวัล หลุม 2 และหลุม 4
     7.3 รางวัลตีไกล มี 4 รางวัล หลุม 5,8,14 และหลุม17
     7.4 รางวัลจับฉลากหลังการแข่งขัน
8. การตัดสิน :
     8.1 ประเภททีม - ตัดสินคะแนนสุทธิ (Net Score)ในทีมทั้ง 5 ท่าน ทีมที่มีคะแนนรวมต่าสุดเป็นทีมชนะ
      - กรณีคะแนนเสมอกัน ให้นาแต้มต่อของผู้เล่นใน ทีมรวมกัน ทีมที่มีแต้มต่อรวมกันน้อยกว่าเป็นทีมชนะ
      - ทีมที่มีแต้มต่อรวมเท่ากันให้เทียบคะแนนรวมของทีมโดยใช้คะแนนจริง (Gross Score) ตั้งแต่ หลุม 18 ย้อนกลับจนได้ทีมที่ชนะ
     8.2 ประเภทบุคคล-รางวัล Low Gross ผู้ที่มีคะแนนได้น้อยที่สุด(Gross Score) เป็นผู้ชนะ 
            กรณีที่คะแนนเท่ากันผู้ที่ถือแต้มต่อมากกว่าเป็นผู้ชนะ ถ้าแต้มต่อเท่ากันให้เทียบคะแนนจริง
            (Gross Score)  ตั้งแต่ หลุม 18 ย้อนกลับจนได้ผู้ชนะ
     -รางวัล Low Net ผู้มีคะแนนสุทธิ (Net Score)น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ กรณีที่คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ถือแต้มต่อน้อยกว่าเป็นผู้ชนะแต้มต่อเท่ากัน ให้เทียบคะแนนโดยใช้คะแนนจริง (Gross Score) ตั้งแต่หลุม 18 ย้อนกลับจนได้ผู้ชนะ
     8.3 ผู้เล่นคนหนึ่งจะได้รับรางวัลบุคคลรางวัลเดียวเท่านั้น
     8.4 ถ้ามีการคัดค้านทุกกรณีให้แจ้งคณะกรรมการทราบภายใน 30 นาที หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงหากเกินเวลานี้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
9. การสมัครเข้าแข่งขัน : (ค่าสนาม+แค็ดดี้+ของชาร่วย)
     9.1 ประเภททีม 5 คน:ค่าสมัครทีมละ 10,000.00 บาท
     9.2 ประเภทบุคคล:ค่าสมัครท่านละ   2,000.00 บาท
     9.3 เพื่อความสะดวกกรุณากรอกใบสมัครล่วงหน้าก่อนกาหนดการแข่งขัน
     9.4 บริจาคเป็นเงินจำนวน..................................บาท  (.......................................................)
10. การชำระเงิน
     10.1 จ่ายเป็นเงินสดในวันทาการแข่งขัน
     10.2 โอนเงิน: บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชาราบ เลขที่ 168-254182-9 
ชื่อบัญชี ศิวรรจน์ ธรรมศรัณย์  โอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง 089-4277701, cool7110@hotmail.com
11. ติดต่อรายละเอียดการแข่งขัน
      ไลออน ไพศาล เพชรโรจน์   โทร. 081-8594499
      ไลออน ศิวรรจน์ ธรรมศรัณย์(พู่) โทร. 081-7187668 089-4277701

กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งใบสมัคร
พร้อมชาระเงินสมัครแข่งขัน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558

                          *****************************************************************************************

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ไลออน พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์  องคมนตรี
พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช  ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี
ไลออน ร.อ.ขจิต หัพนานนท์  อดีตนายกไลออนส์สากล
ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสติวงค์  อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล
ไลออน สมศักดิ์ โล่วิสุทธิ์  อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล
ไลออน วุฒิ บุญนิกรวรวิทย์  อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล
ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร  ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ไลออน ประไพพรรณ สุวัฒนะพงศ์เชฏ  ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่
ไลออน พันตรีหญิง อังคณา แมลงภู่ทอง  ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี
ไลออน ถวัน ดารากร ณ อยุธยา  อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี เพิ่งผ่านพ้น
ไลออน อชิรวิทย์ เศรษฐโยธิน  รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี คนที่ 1
ไลออน ดร.เขมิภา โฆษะกิติกูล  รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี คนที่ 2
ไลออน อุดม จิตต์สวาสดิ์  ประธานอำนวยการจัดการประชุมใหญ่
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการแข่งขัน
ไลออน เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
ไลออน พัชนี ธนาพรสิน
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
ไลออน ไพศาล เพชรโรจน์
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
พันตรี พิทักษ์ ไชยรักษ์
กรรมการ
ไลออน ศิวรรจน์ ธรรมศรัณย์
ไลออน วิชัย บุญเสริฐ
ไลออน พิชชุดา พลายเวช
คุณจิรพงค์ สินวิวัฒนกุล
กรรมการควบคุมการตัดสิน
โปร.อรุณ วรทอง และสมาคมกอล์ฟอุบลราชธานี

************************************************************************************************************
Countdown
นับถอยหลังสู่การประชุมใหญ่

ผู้สนับสนุน


Side Page

 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 37 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
384 คน
6516 คน
33117 คน
เริ่มเมื่อ 2014-01-08




LIONS CLUBS INTERNATIONAL MULTIPLE DISTRICT 310 THAILAND
300 Soi Phong Wet Anusorn 2 Sukhumvit 64 Prakanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel. 02-741-5364-71 Fax. 02-741-5372

Develop by: ReadywebDD.com